onsdag 24 oktober 2018

Den kristna
trons grunder
 Tio Guds bud

Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret.
1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus. 
10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. (2 Mos 20:2-17; 5 Mos 5:6-21)

Det dubbla kärleksbudet

Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Du skall älska din nästa som dig själv.(Matt 22:37, 39)

Gyllene regeln

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.(Matt 7:12)


Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen från de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Lilla Bibeln

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh 3:16)


Herrens bön

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten 
och härligheten i evighet. Amen.

ELLER

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, 
på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem 
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
(4 Mos 6:24-26)


Dop- och missionsbefallningen

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” 
(Matt 28:18-20)

Nattvardens instiftelseord
Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: ”Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.” Likaså tog han kalken/bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: ”Drick av den alla. Denna kalk/bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.” 
(Matt 26:26-28; Mark 14:22-24; 
Luk 22:17-20; 1 Kor 11:23-25)


Morgonbön

Tack käre himmelske Fader, för att du i natt har bevarat mig för allt skadligt och farligt. Jag ber dig om skydd också idag mot synd och allt ont, så att jag får leva efter ditt sinne. I dina händer anförtror jag mig med kropp och själ och allt. Låt din heliga ängel vara med mig så att ondskan inte får någon makt över mig. I Jesu namn.
Herrens bön, välsignelsen och korstecknet.

Aftonbön

Vaka över oss, Herre, himmelske Fader, och bevara oss för allt ont, både till kropp och själ. Giv oss nåd att i denna natt trygga vila under ditt beskydd. Och när omsider vår sista afton kommer, låt oss då få insomna i din frid, att vi må vakna till din härlighet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Herrens bön, välsignelsen och korstecknet.

Aftonbön för barn

Gud som haver barnen kär, 
Se till mig som liten är. 
Vart jag mig i världen vänder, 
Står min lycka i Guds händer. 
Lyckan kommer, lyckan går, 
Du förbliver, Fader vår.


De sju lasterna eller ”dödssynderna”

Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och likgiltighet/lättja.

Andens nio frukter


Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och
självbehärskning.
(Gal 5:22-23)

Sinnesrobönen (förkortad)

Gud, ge mig sinnesro att acceptera 
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden.

Bön om helande

Kom, du mitt ljus, och upplys mitt mörker; kom, du mitt liv, och lös mig ur döden; kom, du min läkare och hela mina sår; kom du flamma av gudomlig kärlek, och förtär mina synders törnen och rena mitt hjärta med din kärleks eld; kom, du min Konung, och intag din tron i mitt hjärta och härska över mig, ty du allena är min Herre och min Konung.

Bikt

Bikt är en väg till försoning med Gud, med en själv och med kyrkans gemenskap. Att gå till bikt innebär att man vägrar slå sig till ro med sina dåliga sidor. Den som önskar bikta sig kontaktar en präst.Bordsböner

Före maten: 
Gode Gud, välsigna maten. Amen.
Efter maten:
Tack, gode Gud, för maten. Amen.

*
Före maten:
L: Allas ögon väntar efter dig
A: och du ger dem deras mat i rätt tid. 
L: Du upplåter din hand 
A: och mättar allt levande med nåd.  
(Ps 145:15)
L: Gud, se i nåd till alla som hungrar och lider nöd. Ge oss tacksamma hjärtan och välsigna oss och dessa dina gåvor som vi tar emot ur din milda hand.  Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. ELLER
L: Herre, vår Gud, du älskar din skapelse.
Du mättar himmelens fåglar och kläder liljorna på marken. Välsignad är du för jordens frukt och för den måltid vi nu skall äta. Låt ingen sakna mat och husrum.
Om detta ber vi genom Jesus Kristus, 
vår Herre. Amen.

Efter maten:
L: Tacka Herren, ty han är god, 
A: ty hans nåd varar evinnerligen. (Ps 118:1)

*
Välsignad vare du Herre vår Gud, 
som låter bröd framgå ur jorden. Amen.


Korstecknet

Korstecknet görs genom att man viker in lillfingret och ringfingret i höger hand och för samman de andra fingrarna samtidigt som handen rörs från pannan till bröstet och från därefter från den vänstra axeln till den högra.
Korstecknet kan t.ex. göras: vid morgon- och aftonbön, när man går in i en kyrka, vid uttrycket ”i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, sedan man tänt ett böneljus, före och/eller efter det att man tagit emot nattvardsgåvorna;
Korstecknet är en påminnelse om att vi är döpta i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, en bekännelse att vi tror att Jesus dog för oss på korset och en bön om Jesu beskydd.
De tre uppåtriktade fingrarna påminner oss om treenigheten: Gud är Fader, Son och Ande.
De två inåtböjda fingrarna påminner oss om att Jesus Kristus hade två naturer: Han var både Gud och människa.


Herdepsalmen

En psalm av David.
Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever. (Ps 23)

onsdag 30 maj 2012

Ziasolen och Jesus Kristus som strålar ut över världen

På den amerikanska delstaten New Mexicos flagga finns en solsymbol hämtad från folket zia, som bebor en del av statens område. Solsymbolen har inte något kristet ursprung. Den består av en röd cirkel med strålar riktade i fyra olika riktingar. Bland zia brukade man måla symbolen på krukor och på marken runt eldar. Fyra är ett heligt tal. I samband med solsymbolen tolkas det som * de fyra väderstrecken, * de fyra årstiderna, * de fyra delarna på ett dygn (morgon, dag, kväll och natt), * de fyra delarna av en människas liv (barndom, ungdom, medelålder och ålderdom) och * de fyra egenskaperna som en människa enligt zia-folkets tro skal utveckla: en stark kropp, ett klart tänkande, en ren ande och viljan att göra väl mot andra. Solsymbolen har kommit att användas som en kristen symbol av flera kyrkor i New Mexico. Olika typer av kors har av ibland fått en särskild indiansk tolkning av olika grupper och enskilda indianska kristna. I många fall liknas Jesus Kristus vid solen. Korsets fyra armar liknas vid de fyra väderstrecken som alla skall få del av ljuset.

onsdag 25 april 2012

Korset och den uppgående solen

"Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp." (Markusevangeliet 16:2)
Korset och en uppgående sol leder våra tankar till morgonen efter sabbaten när kvinnorna kom till graven. Trots att Jesu uppståndelse redan var ett faktum visste vare sig kvinnorna vid graven eller lärjungarna detta. I svensk psalm 470 sjunger vi: "Som en sol stod Kristus opp på den tredje dagen." och några rader längre ner: "Jesus uppstått. Varför skall då min själ bedrövas?" Svaret är kanske att det övergår vårt mänskliga förstånd att verkligen förstå vad Jesu uppståndelse innebär. Lika litet som vi kan förstå solens storhet, kan vi förstå Guds makt. Vi förstår dock att solens uppgång bara är början på vad solen kommer att verka under dagen. På samma sätt är det med Jesu uppståndelse. Den är början på något mycket större. Gud välsigne dig!

fredag 20 april 2012

Treenighetens sköld

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(Matteusevangeliet 28:19-20)Orden i skölden betyder. Fadern, Sonen, den Helige Ande, Gud, är, är inte.

Treenighetens sköld kallas en symbol som försöker att beskriva att Gud samtidigt är Fader, Son och Ande, samtidigt som dessa tre inte är varandra.
I dopbefallningen lovar Jesus att han är med oss här och nu. Vi behöver alltså inte vänta på att han skall komma tillbaks i tidernas slut. Ändå har han lovat att komma tillbaks i synlig gestalt i tidernas slut. Kanske tron på treenigheten kan hjälpa oss att förstå hur detta kan vara möjligt. När Jesus inte är här i synlig gestalt är ändå den helige Ande här.

Gud välsigne dig!

tisdag 17 april 2012

Fågel Fenix och Jesu uppståndelse

"Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd."
(Apostlagärningarna 4:33)Fågel Fenix är en mytologisk gestalt. En av många olika myter om Fågel Fenix berättar om hur den bränner sig själv på bål och uppstår i förnyad gestalt.
Budskapet om att Jesu uppståndelse från de döda till de levande är ett så genomgripande budskap att det inte är konstigt att Kristna i alla tider har sett bilder för Jesu uppståndelse i naturen och i olika berättelser. När vi kan se livet i nytt perspektiv måste vi bara fyllas av jubel.

måndag 16 april 2012

Bön med knäppta händer

"Mose lämnade farao och gick ut ur staden och lyfte sina händer i bön till Herren. Då slutade det att åska och hagla, och hällregnet upphörde."
(Andra Moseboken 9:33)Vi svenskar är vana att man knäpper sina händer när man ber. Om vi söker efter uttrycket knäppta händer i Bibeln så kommer vi inte att hitta det. Bibelns gestalter ber i stället med lyfta händer. Att knäppa eller föra samman sina händer till bön gör kristna först på 800-talet. Tavlor av Jesus som ber med knäppta händer är därför inte realistiska, lika litet som Jesus avbildad som indian, afrikan eller europé är realistiska, eftersom Jesus var asiat.
Det kan vara bra att känna till vad som är historiskt riktigt och vad som inte är det. Det innebär inte att vi till varje pris måste försöka avskaffa lokala sedvänjor inom kristen tro. Att be med knäppta händer har fungerat bra i många hundra år och gör det fortfarande. Bibeln gör inte heller någon stor affär av vilken kroppsställning man intar när man ber. Centralt i bibeln är däremot att man ber.
Gud välsigne dig!

fredag 13 april 2012

INRI och Jesus som hela universums kung

"Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod: Jesus från Nasaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden, och texten var på hebreiska, latin och grekiska."
(Johannesevangeliet 19:19-20)Bokstäverna INRI är en förkortning av det latinska uttrycket "Iesus Nazarenus, rex Iudaeorum", som betyder "Jesus från Nasaret, judarnas konung". På krucifix kan ibland också de grekiska och hebreiska översättningarna anges.
Det brukar anges att skylten sattes upp för att ange varför Jesus avrättades. Det är osäkert om det var vanligt att sådana skyltar sattes upp vid avrättningar eller inte.

Skylten sattes upp för att varna andra för att göra uppror mot Rom, och för att skymfa Jesus. De som förstår vem Jesus är ser dock en djupare mening i skylten. På korset bröt Jesus den onda cirkeln genom att inte kräva hämnd. Han besegrade synden och djävulen och blev så inte bara judarnas utan hela universums kung.

Gud välsigne dig!