onsdag 24 oktober 2018

Den kristna
trons grunder
 Tio Guds bud

Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret.
1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus. 
10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. (2 Mos 20:2-17; 5 Mos 5:6-21)

Det dubbla kärleksbudet

Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Du skall älska din nästa som dig själv.(Matt 22:37, 39)

Gyllene regeln

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.(Matt 7:12)


Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen från de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Lilla Bibeln

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh 3:16)


Herrens bön

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten 
och härligheten i evighet. Amen.

ELLER

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, 
på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem 
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
(4 Mos 6:24-26)


Dop- och missionsbefallningen

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” 
(Matt 28:18-20)

Nattvardens instiftelseord
Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: ”Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.” Likaså tog han kalken/bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: ”Drick av den alla. Denna kalk/bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.” 
(Matt 26:26-28; Mark 14:22-24; 
Luk 22:17-20; 1 Kor 11:23-25)


Morgonbön

Tack käre himmelske Fader, för att du i natt har bevarat mig för allt skadligt och farligt. Jag ber dig om skydd också idag mot synd och allt ont, så att jag får leva efter ditt sinne. I dina händer anförtror jag mig med kropp och själ och allt. Låt din heliga ängel vara med mig så att ondskan inte får någon makt över mig. I Jesu namn.
Herrens bön, välsignelsen och korstecknet.

Aftonbön

Vaka över oss, Herre, himmelske Fader, och bevara oss för allt ont, både till kropp och själ. Giv oss nåd att i denna natt trygga vila under ditt beskydd. Och när omsider vår sista afton kommer, låt oss då få insomna i din frid, att vi må vakna till din härlighet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Herrens bön, välsignelsen och korstecknet.

Aftonbön för barn

Gud som haver barnen kär, 
Se till mig som liten är. 
Vart jag mig i världen vänder, 
Står min lycka i Guds händer. 
Lyckan kommer, lyckan går, 
Du förbliver, Fader vår.


De sju lasterna eller ”dödssynderna”

Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och likgiltighet/lättja.

Andens nio frukter


Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och
självbehärskning.
(Gal 5:22-23)

Sinnesrobönen (förkortad)

Gud, ge mig sinnesro att acceptera 
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden.

Bön om helande

Kom, du mitt ljus, och upplys mitt mörker; kom, du mitt liv, och lös mig ur döden; kom, du min läkare och hela mina sår; kom du flamma av gudomlig kärlek, och förtär mina synders törnen och rena mitt hjärta med din kärleks eld; kom, du min Konung, och intag din tron i mitt hjärta och härska över mig, ty du allena är min Herre och min Konung.

Bikt

Bikt är en väg till försoning med Gud, med en själv och med kyrkans gemenskap. Att gå till bikt innebär att man vägrar slå sig till ro med sina dåliga sidor. Den som önskar bikta sig kontaktar en präst.Bordsböner

Före maten: 
Gode Gud, välsigna maten. Amen.
Efter maten:
Tack, gode Gud, för maten. Amen.

*
Före maten:
L: Allas ögon väntar efter dig
A: och du ger dem deras mat i rätt tid. 
L: Du upplåter din hand 
A: och mättar allt levande med nåd.  
(Ps 145:15)
L: Gud, se i nåd till alla som hungrar och lider nöd. Ge oss tacksamma hjärtan och välsigna oss och dessa dina gåvor som vi tar emot ur din milda hand.  Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. ELLER
L: Herre, vår Gud, du älskar din skapelse.
Du mättar himmelens fåglar och kläder liljorna på marken. Välsignad är du för jordens frukt och för den måltid vi nu skall äta. Låt ingen sakna mat och husrum.
Om detta ber vi genom Jesus Kristus, 
vår Herre. Amen.

Efter maten:
L: Tacka Herren, ty han är god, 
A: ty hans nåd varar evinnerligen. (Ps 118:1)

*
Välsignad vare du Herre vår Gud, 
som låter bröd framgå ur jorden. Amen.


Korstecknet

Korstecknet görs genom att man viker in lillfingret och ringfingret i höger hand och för samman de andra fingrarna samtidigt som handen rörs från pannan till bröstet och från därefter från den vänstra axeln till den högra.
Korstecknet kan t.ex. göras: vid morgon- och aftonbön, när man går in i en kyrka, vid uttrycket ”i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, sedan man tänt ett böneljus, före och/eller efter det att man tagit emot nattvardsgåvorna;
Korstecknet är en påminnelse om att vi är döpta i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, en bekännelse att vi tror att Jesus dog för oss på korset och en bön om Jesu beskydd.
De tre uppåtriktade fingrarna påminner oss om treenigheten: Gud är Fader, Son och Ande.
De två inåtböjda fingrarna påminner oss om att Jesus Kristus hade två naturer: Han var både Gud och människa.


Herdepsalmen

En psalm av David.
Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever. (Ps 23)