torsdag 29 mars 2012

Palmblad står för seger

"Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen."
(Matteusevangeliet 21:1-8)
"tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung."
(Johannesevangeliet 12:13)Palmbladen dom folkmassan viftade med är ett segertecken. Palmbladen återkommer i Uppenbarelseboken 7:9: "Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer."

Finns det då någon orsak att fira seger och fest när vi lever i en värld med där långt ifrån alla problem är lösta och där det fortfarande finns många tårar som inte är torkade. Jo, just därför. Just därför att det goda och det onda fortfarande lever sida vid sida behöver vi påminna oss om att Jesus Kristus är Guds son och människornas frälsare. Vi behöver också påminna oss om att han på flera sätt redan är här. Hans makt bryter ibland igenom i en värld som ännu inte är fullkomnad.

I Dagen skriver Carin Dernulf om att Jesus ofta kommer på ett annat sätt än vad vi väntat oss.

Gud välsigne dig.

Kalken som symbol

"Och han tog en kalk och tackade Gud och gav åt dem och sade: 'Dricken härav alla;'"
(Matteusevangeliet 26:27, 1917 års översättning)
"Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla." (Bibel 2000)"Kalk" har förblivit det ord som används för det kärl som används i nattvarden vid utdelandet av Kristi blod. Det är ett exempel på att en ny bibelöversättning bara till en viss gräns förmår att påverka kyrkans språk. Det liturgiska språket - alltså det språk som används i gudstjänsten - är ju för övrigt äldre än texterna i nya testamentet. Först firade kyrkan nattvard. Senare skriv evangelisterna och Paulus ner hur det gick till. Det är nog orsaken till att ordet "kalk" lever vidare.

En annan orsak är nog att kalken har en stark symbolik. När jag googlar efter "bägare" får jag framför allt fram bilder på glasbägare för kemiska experiment och engångsbägare av plast eller papper. Kalken leder genom sin unika form genast tanken till Jesu instiftande av nattvarden och nattvardsfirandet i våra olika kyrkor. Redan tidigt började man framställa nattvardskalkar i ädel metall för att visa respekt för Kristi blod i kalken. Genom att kalken är en och många dricker ur samma kalk har kalken - liksom det brutna brödet - också blivit en symbol för de kristnas gemenskap.

Gud välsigne dig!

onsdag 28 mars 2012

Oxen, åsnan och Jesu offer


"Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba..."
(Jesaja 1:3)Oxen och åsnan finns med i många framställningar av Jesu födelse. De finns där inte bara för att göra stallmiljön mer levande, utan för att anknyta till en profetia hos Jesaja: "Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba..." Oxen var också ett av de djur som offrades i templet och anknyter därför också till tanken att Jesus Kristus med sitt liv är ett offer.

Gud välsigne dig!

tisdag 27 mars 2012

Passionsverktygen och Kristi lidandePassionsverktygen eller Kristi vapen är de föremål som spelade en viktig roll i Kristi lidande. De avbildas ibland på samma tavla och ibland på olika tavlor vid korsvägsandakter. Föremål som brukar ingå är t.ex följande (listan är hämtad från Wikipedia):

Kalken, den heliga graal, som Jesus använde vid sista nattvarden.
Trettio silvermynt, eller en pengapåse, betalningen Judas fick för att förråda Jesus.
Lyktorna eller facklorna som de romerska soldaterna använde när de arresterade Jesus.
Svärden och påkarna soldaterna bar på när de arresterade Jesus.
Svärdet Petrus använde när han högg örat av översteprästens tjänare under arresteringen, ibland också ett människoöra.
Handen som örfilade Jesus.
Kedjorna som fjättrade Jesus.
Pelaren eller kolonnen som Jesus var fjättrad vid när han piskades.
Piskan med vilken 39 piskrapp utdelades.
Jesu kläder som Jesus bar vid arresteringen.
Tärningen som de romerska soldaterna använde för att spela om klädet.
Törnekronan som placerades på Jesus huvud när han hånades för att vara judarnas konung.
Vasstråt , eller isopstjälken, som placerades i Jesus hand som en spira när han hånades.
Den lila kappan som Jesus kläddes i som mantel när han hånades.
Hammaren som användes för att spika fast Jesus händer och fötter på korset.
Spikarna med vilka Jesus spikades fast på korset och som orsakade de fyra såren på händerna och fötterna.
Korset som Jesus korsfästes på, ensamt eller flankerat med de två rövarnas kors.
Titulus Crucis, ungefär korsets titel, lappen fäst på korset där Jesus benämns Jesus från Nasaret, judarnas konung. Texten kan exempelvis vara på latin:Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, ofta förkortat INRI eller på grekiska, hebreiska eller annat språk.
Den heliga svampen, som fastsatt på bladvass, var indränkt i surt vin vilket Jesus erbjöds att dricka.
Solen och månen som representanter för den solförmörkelse som enligt evangeliet inföll under korsfästelsen.
Kärlet ur vilken soldaterna tog det sura vinet.
Den Heliga lansen med vilken en romersk soldat utdelade det femte såret på Jesus.
Jesu kläder som Jesus bar vid korsfästelsen.
Stegen som användes för att ta ner Jesus från korset.
Tången som använde för att ta bort spikarna.
Svepningen som Jesus kropp lindades in i inför begravningen.
Kärlet med myrra som bars fram av myrrbärarna för att smörja Jesus begravda kropp med.
Tuppen som gol efter att Petrus hade förnekat Jesus tre gånger.

Föremålen tjänar framför allt som en påminnelse över vad som hände Jesus under hans lidande, död och uppståndelse.

Gud välsigne dig!

måndag 26 mars 2012

Tuppen - vaksamhetens symbol

"När flickan fick se honom där sade hon återigen till dem som stod i närheten: ”Han är en av dem!” Petrus förnekade det på nytt. Strax efteråt sade de som stod där till Petrus: ”Visst är du en av dem, du är ju från Galileen.” Då svor han och bedyrade: ”Jag känner inte den där mannen som ni talar om!” I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom: ”Innan tuppen har galt två gånger skall du tre gånger ha förnekat mig.” Och han brast i gråt."
(Matteusevangeliet 14:69-72)Tuppen gal i gryningen och har därför sedan tidigt räknats som en vaksamhetens symbol. Jesu förutsägelse att Petrus skulle förråda honom tre gånger innan tuppen hade galt två gånger har förstärkt vaksamhetsmotivet. Tuppen är också en symbol för manlighet och kamp. Kyrktuppen som vänder sig mot vinden förenar både vaksamhets- och kampmotivet.
Tuppsymboliken under påskfirandet förstärks ytterligare av äggsymboliken som är starkt under påsk. (Jag återkommer till detta en annan dag.)

Vaksamhet och kamp är viktig i den kristna tron. Som kristen får man akta sig för att bara flyta med strömmen. När någon är kristen blir det en utmaning för omgivningen, som ibland bemöter det med kritiska och hånfulla uttalanden. Bakom hånfullheten finns ofta en nyfikenhet, en vilja att veta mer om kristen tro, och ibland en avund mot den som funnit det som andra ännu söker efter. Men det finns också hånfulla uttalanden som bara innehåller illvilja. Det är en konst att skilja mellan uttalanden som bör bemötas vänligt och andra som man bara kan ignorera.

Gud välsigne dig!

fredag 23 mars 2012

Stegen förenar himmel och jord


"I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den."
(Första Moseboken 28:12)
"Och han sade: "Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.""
(Johannesevangeliet 1:51)


I Första Moseboken läser vi hur Jakob drömmer om en stege (eller trappa) där Guds ängar går upp och ner. Stegen har därför blivit en bild för det som förenar himmel och jord. För den som är kristen ligger det nära till hands att tänka sig att Jesus - människosonen - både Gud och människa är den som förenar himmel och jord.
Att Gud - som är den förste och den siste - kliver ner till oss människor på jorden för att leva vårt liv är ett av den kristna trons huvudmysterier.
På bilden ser vi en relief på katedralen i Bath i England, där änglar kliver upp och ned för en stege.

Gud välsigne dig!

torsdag 22 mars 2012

Bön med lyfta händer: orant

"Jag vill lova dig så länge jag lever
och åkalla dig med lyfta händer."
(Psaltaren 63:5)En orant är en bild av en bedjande människa med upplyfta händer. Bilden är vanlig i den fornkyrkliga konsten. Bön med lyfta händer symboliserar dels att den bedjande är aktiv, dels att den bedjande delar Kristi lidande.
Aktiv: Kristen tro innebär att vi är Guds medarbetare. Vi skall inte passivt invänta Guds ingripande utan själv vara delaktiga en process.
Lidande: Orantställningen innebär att vi står i en ställning som liknar Kristus på korset. Vi är beredda att ta del av världens lidande.

Gud välsigne dig!

onsdag 21 mars 2012

Vattnet som symbol och verklighet

"han låter mig vila vid lugna vatten."
(Psaltaren 23:2)Vattnet är en symbol med många olika betydelser. I kristendomen kan det ibland symbolisera dopet och ibland renheten, men många gånger får det i stället stå för Guds omsorg om oss människor och för det lugn vi kan känna när vi tänker på denna omsorg.
Vi skall dock inte låta symbolen bara vara en symbol. Många människor kan berätta att de mår bra av att vistas i närheten av havet, av en sjö eller ett vattendrag. Vattnet har en lugnande effekt på oss.

Gud välsigne dig!

tisdag 20 mars 2012

Davidsstjärnan och kung Davids sköld

"Så klädde han David i sina egna kläder och satte på honom en hjälm av brons och ett harnesk. Sedan spände David fast svärdet utanpå kläderna och försökte gå i rustningen – det hade han aldrig tidigare prövat. ”Nej, med allt det här kan jag inte gå”, sade han till Saul, ”jag har aldrig gjort det förr.” Och så lade han av sig rustningen. Han tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel."
(Första Samuelsboken 17:38-40)Första Samuelsboken nämner inte att kung David skulle ha haft någon sköld när han stred mot jätten Goliat. Traditionen talar däremot om davidsstjärnan just som kung Davids sköld. Den sexuddiga stjärnan som ofta kallas davidsstjärnan är ursprungligen inte en judisk symbol utan en symbol som användes för dekoration och som ibland tänktes ha en skyddande effekt. På synagogan i Kafarnaum på 300-talet fanns såväl en davidsstjärna som ett hakkors(!). Båda antas ha haft en dekorativ funktion. Den första gången davidsstjärnan användes som en symbol för judarna var på 1300-talet i Prag, men det var inte förrän på 1800-talet som symbolen fick en mer spridd användning. (Se forskning av prof. Gershom Scholem.) Det kan vara förklaringen till att stjärnan ibland används som dekoration utan att det är meningen att detta skall syfta på judendomen. Ett exempel är Fjellstedtska skolans kapell i Uppsala.

onsdag 14 mars 2012

Kyrkklockans symbolik


"Runt fållen skall du sätta granatäpplen av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, och mellan dem bjällror av guld runt om, en guldbjällra och ett granatäpple växelvis runt fållen på kåpan."
(Andra Moseboken 28:33-34)

Kyrkklockor nämns inte i bibeln. Däremot står det skrivet i Andra Moseboken att det skall finnas en guldbjällra på översteprästens dräkt. En bjällra - liksom en kyrkklocka - tillför ljud till gudstjänsten, dessutom ett ljus som skiljer sig från sången och musiken. Kyrkklockan har därför blivit en symbol för fest, kanske främst för de stora högtiderna. Det är också en symbol för att Guds folk kallas till gudstjänst. Kyrkklockan påminner oss alltså om att vi kallas till att vara med om festen i Guds hus!

Gud välsigne dig!

tisdag 13 mars 2012

Jesus med gloria

"Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och han kläder blev vita som ljuset."
(Matteusevangeliet 17:2)Jesus och helgonen avbildas ibland med en gloria, en strålkrans kring huvudet. Det är ett sätt att åskådliggöra att de på ett särskilt sätt stod nära Gud. Glorian är egentligen ett bildspråk, ett sätt att på en bild gestalta att en person har en enastående och unik personlighet. Men det finns också exempel på att man verkligen har sett Jesus med ett lysande ansikte. Man kan spekulera vad det beror på, men att göra det är meningslöst. I vilket fall som helst var Jesus en enastående personlighet

Gud välsigne dig!

torsdag 8 mars 2012

De tre korsen

"Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom."
(Markusevangeliet 15:27)


Varför korsfästes Jesus tillsammans med två rövare och inte ensam? En inomvärldslig förklaring är att det säkert var brukligt att avrätta flera personer tillsammans eftersom det helt enkelt var enklare för myndigheterna att göra så än att ordna flera separata avrättningar.
Det motsäger inte att det var en del i Guds frälsningsplan att Jesus skulle avrättas med andra. In i det sista var Jesus solidarisk med andra människor och valde att leva tillsammans med dem i både medgång och motgång. Så viktig är varje liten människa för Gud att han ville ville ge de två rövarna möjligheten att möta Jesus.
Lika ivrig som Gud var att möta de två rövarna, lika ivrig är han att möta dig och mig.

Gud välsigne dig!

måndag 5 mars 2012

Fisksymbolen och frälsaren

"Han sade till dem: 'Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare'..."
(Matteusevangeliet 4:19)Fisken har tidigt blivit en symbol för den kristna tron. En möjlig orsak till detta är Jesu uttalande om att han ämnade göra sina lärjungar till människofiskare. Ordet fisk på grekiska "Ichthys" brukar också läsas ut som: Jesus Kristus, Guds son, Frälsare.
I (Ι; Ἰησοῦς, Iesous), CH (Χ; Χριστὸς, Christos), TH (Θ; Θεοῦ, Theou=Guds), Y (Υ; Υἱὸς, Hyios=Son), S (Σ; Σωτήρ, Soter=räddare).
Ibland brukar fisken också förklaras med att de tidiga kristna under förföljelsetider använde fisksymbolen för att bara de som kände till den skulle förstå att det var en kristen symbol.

Det är mycket vanligt att en och samma symbol förklaras på olika sätt. Fisksymbolens rika betydelse ger oss också möjlighet att meditera över missionsbefallningen, över kyrkan som började som förföljd minoritet och över Jesus Kristus som Guds son och vår Frälsare.

Gud välsigne dig!

fredag 2 mars 2012

A och O, den förste och den siste

"Och han sade till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten."
(Uppenbarelseboken 21:6)Gud är A och O, den förste och den siste. Han fanns före all tid och och kommer också att hålla hela världen i sin hand till slutet, men det är inte allt. Trots att Gud är den mäktige, världens allhärskare bryr han sig också om varje liten människa som söker honom. Därför låter han var och en som törstar dricka ur källan med livets vatten: Guds ord.

Gud välsigne dig!

torsdag 1 mars 2012

Modern kyrkan och Kristi brud

"Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud."
(Uppenbarelseboken 12:1)


Kyrkan avbildas ibland i form av en kvinna. I många av världens språk är alla substantiv antingen feminina eller maskulina (och en mindre grupp neutrum). Det är därför naturligt att tänka sig att solen, månen, vindar, kyrkan och mycket annat är personifierade väsenden.
Tanken på kyrkan som en moder för de kristna är också vanlig. Som kristen har man Gud till sin far och kyrkan till sin mor. En annan bild är bilden av kyrkan som Kristi brud.

Gud välsigne dig!